Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden

Bij Nexim BV willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Nexim BV stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

 

Artikel 1 - Definities eigen aan de verkoop- en gebruiksvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden 

1.1. Onder 'Algemene Verkoopvoorwaarden' wordt verstaan: onderstaande bepalingen.

1.2. Onder  Nexim BV wordt verstaan: Nexim BV, zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.

1.3. Onder 'aanbieding' wordt verstaan: elk aanbod van Nexim BV een overeenkomst met haar aan te gaan.

1.4. Onder 'bestelling' wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van Nexim BV.

1.5. Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere acceptatie door Nexim BV van een bestelling.

1.6. Onder 'goederen' worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en Nexim BV betrekking hebben.

1.7. Onder 'aflevering' wordt verstaan: het door of namens Nexim BV feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.

1.8. Onder ‘klant’ wordt verstaan : elke natuurlijk persoon of ondernemer die ingaat op een aanbieding van Nexim BV, die een bestelling plaatst bij Nexim BV of die een overeenkomst sluit met Nexim BV.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij X hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.

2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.

2.3. De algemene verkoopvoorwaarden van X primeren steeds. Bestelvoorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar aan Nexim BV.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Aanbiedingen

 

3.1. Alle aanbiedingen van Nexim BV zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.

3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.

3.4 Wij bieden de kans om max 3 gratis* proefpakketten te bestellen (*de klant betaalt enkel de verzendkosten, en ontvangt bovendien voor dit bedrag een tegoedbon). Een maximum aantal van 3 proefpakketten wordt toegepast om misbruik tegen te gaan.

 

Bestellingen 

3.5. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.

3.6. Nexim BV accepteert geen bestellingen:

       - van personen onder de 18 jaar;

       - indien Nexim BV de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.

3.7. Nexim BV is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.

3.8. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Nexim BV bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Nexim BV dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

3.9. Bij bestellingen uit andere landen dan België kan contact opgenomen worden via volgend info@recupwood.be

Overeenkomst

3.10. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Nexim BV per e-mail is bevestigd.

 

Artikel 4 - Prijzen en kosten

 

4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.

4.2. De prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.3. Nexim BV behoudt zich het recht voor om eenzijdig de prijzen van de goederen te wijzigen, voor zover deze wijzigingen voortvloeien uit objectieve criteria, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.  Prijscorrecties op basis van materiële vergissingen blijven eveneens voorbehouden aan Nexim BV.

4.4. De verzendkosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend;

       o Voor België:

Standard: 0,1kg – 65kg -> €35,00

Plus: 65,1kg – 130kg -> €50,00

XLPlus: 130,1kg – 260kg ->  €75,00

       o Voor Nederland:

Standard: 0,1kg – 65kg -> €35,00

Plus: 65,1kg – 130kg -> €50,00

XLPlus: 130,1kg – 260kg ->  €75,00

 

Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging,. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld.

4.5. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op Nexim BV.

4.6. De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.

 

Artikel 5 - Betaling

 

5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. Nexim BV behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.

Creditcard

5.2. Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u Nexim BV het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren.

5.3. Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. Nexim BV schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag – uiteraard via een beveiligde procedure - van uw creditcard af. 

 

Artikel 6 - Levering

 

6.1. Nexim BV levert de gekochte producten zo snel mogelijk – en doorgaans binnen 14 dagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Nexim BV u daarover binnen 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. Zowel de klant als Nexim BV heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

6.3. Ingeval van volledige of gedeeltelijke annulatie door de klant zal de door Nexim BV geleden schade vergoed worden door de klant. De schadevergoeding wordt forfaitair begroot op 20% van het bedrag van de factuur. Nexim BV behoudt ten allen tijde het recht de omvang van de werkelijke schade te bewijzen en de vergoeding ervan te vorderen. Het annulatiebedrag bedraagt minimaal 100,00 EUR. De betaalde voorschotten blijven verworven door Nexim BV.

6.4. De verzending gebeurt op risico van de koper. Voor beschadigingen tijdens de verzending is Nexim BV enkel aansprakelijk wanneer Nexim BV uitdrukkelijk het transport op eigen gevaar overeengekomen is. 

 

Artikel 7 - Eigendom goederen

 

7.1. Nexim BV houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan Nexim BV verschuldigd bent, heeft voldaan.

7.2. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, worden de risico’s overgedragen op de klant op het moment van de levering van het goed.

 

 

Artikel 8 - Retourzending 

 

8.1.De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Nexim BV.

8.2.De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

8.3.Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Firma Nexim BV, Klaasveldweg 14 - 3520 Zonhoven, info@recupwood.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

8.4.De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Nexim BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Nexim BV, Klaasveldweg 14 - 3520 Zonhoven, info@recupwood.be. De Klant is op tijd als hij de goederen  terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De klant betaalt de retourzending.

 

8.5.Modelformulier voor het uitoefenen van het herroepingsrecht vind je hier: 

http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_voor_herroeping_tcm325-275274.pdf

 

Artikel 9 – Gebrekkige levering en garantie

 

9.1. De klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren.  Materiële gebreken of niet-conforme levering dient aan Nexim BV onverwijld, d.w.z. ten laatste binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk te worden gemeld met duidelijke foto‘s. Latere meldingen van gebreken worden niet erkend. 

9.2.De klant dient een gebrekkig of niet-conform geleverd product onmiddellijk, d.w.z. ten laatste binnen 3 dagen na de melding onder art. 9.1. terug te sturen aan X met vermelding van het gebrek. De kost voor het terugzenden valt ten laste van Nexim BV.

9.3. Wat betreft de hoedanigheid van de goederen geldt enkel de productbeschrijving in de offerte als overeengekomen. Nexim BV geeft geen waarborg voor de hoedanigheid van de goederen noch voor de duur van de hoedanigheid.

9.4. Aanspraken wegens materiele gebreken verjaren na 2 maanden tenzij ingeval van schending van het leven, het lichaam of de gezondheid bij een opzettelijke of zware nalatigheid van onzentwege en bij het bedrieglijk verzwijgen van een ander gebrek.

9.5. Aanspraken wegens gebreken zijn onbestaande voor slechts geringe afwijkingen van de overeengekomen hoedanigheid van de goederen, geringe vermindering van de bruikbaarheid, natuurlijke slijtage of schade die na de risico-overgang ontstaat ingevolge foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen of op grond van bijzondere invloeden van buitenaf, of die volgens het contract niet vooropgesteld wordt.  Indien door de koper of door derden onvakkundige herstellingswerken uitgevoerd worden, kunnen er voor deze laatste en de daaruit voortvloeiende schade eveneens geen aanspraken wegens gebreken geformuleerd worden.

9.6. Aanspraken gelden uitdrukkelijk niet voor de volgende afwijkingen:

 

9.6.1. Maatvastheid :  De maten op de website vermelden bruto afmetingen.

9.6.2. Sloophout :   aangezien de producten sloophout betreft kan het vochtgehalte van de aangeboden planken hoger liggen dan wenselijk/toegelaten/volgens de norm voor binnenafwerking of ander genormeerd gebruik. De klant is hiervan op de hoogte en aanvaardt dit.

9.6.3 Chemische behandeling :  de producten die Nexim BV aanbiedt zijn in principe niet chemisch behandeld, tenzij in sommige gevallen via Heat Treatment. Nexim BV is niet verantwoordelijk voor eventuele vervuiling die de producten doorheen de tijd hebben geleden of die door derden voorheen zou zijn toegebracht. De klant is hiervan op de hoogte en aanvaardt dit.

 

9.7. Bij klachten wegens gebreken mogen betalingen vanwege de klant enkel ingehouden worden voor het gedeelte dat in passende verhouding staat tot de opgetreden materiële gebreken.  De klant kan enkel betalingen inhouden wanneer een klacht geformuleerd wordt omtrent de gegrondheid waarvan geen twijfel bestaat dat ze terecht is.  Wordt de klacht ten onrechte geformuleerd, dan heeft Nexim BV het recht de ontstane kosten terug te vorderen van de klant.

9.8. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

9.9. De garantie is niet overdraagbaar

 

Artikel 10 - Diversen

 

10.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Nexim BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Nexim BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2. Nexim BV behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

10.3. Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden.

10.4. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).

 

Artikel 11 - Juridisch

 

11.1. De plaats van uitvoering voor alle uit deze contractuele relatie voortvloeiende verplichtingen is de maatschappelijke zetel van Nexim BV.

11.2     Voor alle betwistingen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de contractuele relatie zijn de rechtbanken van de zetel van Nexim BV uitsluitend bevoegd.  Nexim BV heeft echter wel het recht vorderingen tegen de koper aanhangig te maken bij de rechtbanken van de zetel van de koper.

11.3     Voor de rechtsbetrekkingen in verband met huidige overeenkomt geldt het Belgisch recht

 

 

Gebruiksvoorwaarden

 

Nexim BV, hierna te noemen "we" of "ons", beheert deze website. 

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. DOOR UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GAAT U AKKOORD MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GEBRUIK DEZE WEBSITE DAN NIET. 

 

 1.    Producten, inhoud en specificaties 

 

Alle functionaliteiten, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op deze website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bepaalde gewichten, maten en vergelijkbare beschrijvingen zijn benaderingen en dienen alleen ter informatie. We doen al het redelijk mogelijke om de kenmerken van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zo ook de kleuren; de kleur die u ziet is echter afhankelijk van uw computer en we kunnen niet garanderen dat uw computer de kleuren juist weergeeft. Indien op een bepaald moment producten of diensten op deze website staan biedt dit geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid te voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetgeving (waaronder begrepen wetten met betrekking tot minimumleeftijdeisen) met betrekking tot bezit, gebruik en verkoop van enig item aangeschaft via deze website. Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord de bestelde producten uitsluitend op een wettelijke manier te gebruiken. 

 

 1.    Nauwkeurigheid van gegevens 

 

We trachten te waarborgen dat de informatie op deze website volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze website van tijd tot tijd onjuist, onvolledig of verouderd zijn. We geven geen garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van enige informatie van deze website. Producten op deze website kunnen bijvoorbeeld niet verkrijgbaar zijn of afwijken van de beschreven kenmerken. 

 

 1.    Gebruik van deze website 

 

Het ontwerp van de website en alle tekst, afbeeldingen, informatie, inhoud en ander materiaal dat wordt weergegeven op de website of kan worden gedownload van de website zijn het eigendom van of worden gebruikt met toestemming van Nexim BV en zijn beschermd door het auteursrecht, handelsmerkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en mogen uitsluitend worden gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijk materiaal. Het is u niet toegestaan de informatie of het materiaal op deze website op enige wijze te wijzigen, reproduceren, publiceren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Ongeautoriseerd gebruik van dergelijke informatie of dergelijk materiaal kan in strijd zijn met het auteursrecht, handelsmerkrecht, publicatierecht, privacyrecht of andere eigendomsrechten en voorschriften. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw accountgegevens en wachtwoord en voor beperking van de toegang tot dergelijke gegevens en tot uw computer. U accepteert de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. 

 

 1.    Merkenrecht 

 

Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo's die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van ons en aan ons gelieerde ondernemingen. Overige handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van hun respectieve eigenaren. Niets op deze website verleent enige licentie of enig recht, impliciet of anderszins, op het gebruik van handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of logo's weergegeven op deze website, zonder onze schriftelijke toestemming of die van de derde partij eigenaar. 

 

 1.    Links naar deze website 

 

Het is niet toegestaan een link van een andere website naar een pagina op deze website te creëren of in stand te houden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan deze website of enig materiaal weergegeven op deze website in een kader of iets dergelijks op een andere website te plaatsen of te tonen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Eventuele toegestane links naar deze website dienen te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

 1.    Links naar derde partijen 

 

Deze website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van ons of aan ons gelieerde ondernemingen of door ons of aan ons gelieerde ondernemingen worden beheerd of geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wanneer u deze links gebruikt, verlaat u deze website. Noch wij, noch aan ons gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor enige informatie, inhoud of materiaal op enige andere website of toegankelijk vanaf enige andere website. Noch wij, noch aan ons gelieerde ondernemingen geven garanties met betrekking tot enige andere website of enige informatie, inhoud of materiaal op of toegankelijk vanaf dergelijke websites, of resultaten die u verkrijgt door het gebruik van dergelijke websites. Indien u besluit enige andere site te bezoeken via een link van of naar deze website, doet u dit geheel op eigen risico. 

 

 1.    Gebruikersgegevens en privacybeleid van deze website

 

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Verzamelde (persoons-)gegevens kunnen aan derden ter beschikking gesteld worden mits schriftelijke toestemming van Nexim BV of wanneer dit wettelijk vereist is. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gebruikerscommunicaties (materiaal, informatie, suggesties, ideeën, concepten, knowhow, technieken, vragen, opmerkingen of andere communicaties die u op enige wijze op deze website plaatst), al dan niet lasterlijk, onzedelijk, of anderszins, of in strijd met het auteursrecht, privacyrecht of enig ander recht. We behouden het recht voor om gebruikerscommunicaties die naar onze mening ongepast of onacceptabel materiaal bevatten te verwijderen. 
Tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld, worden alle gebruikerscommunicaties beschouwd als niet-confidentieel en eigendom van Nexim BV. Door deze materialen, commentaar, respons of informatie naar ons te versturen, stemt u ermee in dat we alle rechten, eigendomsrechten en belangen verwerven van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in verband met deze gebruikerscommunicaties en deze ook onbeperkt te kunnen gebruiken.

 

 1.    Beperking van de aansprakelijkheid 

 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor virussen en schade aan uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw bezoek aan of gebruik van deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website. 
IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ, AAN ONS GELIEERDE ONDERNEMINGEN, MANAGERS, MEDEWERKERS, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, RECHTSOPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, RETAILPARTNERS OF ENIGE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF HET BEHEER VAN DEZE WEBSITE AANSPRAKELIJK TEGENOVER ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, AANVULLENDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN, ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, ENIGE WEBSITE GELINKT AAN DEZE WEBSITE, OF MATERIAAL, INFORMATIE OF DIENSTEN OP DERGELIJKE WEBSITES, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD IS OP EEN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE WETTELIJKE GROND EN ONGEACHT OF U BENT GEWAARSCHUWD VOOR DERGELIJKE SCHADE. DE VOORNOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DEZE WETTELIJK VERBODEN IS. WIJ VERWIJZEN U NAAR DE LOKALE WETGEVING VOOR EVENTUELE VERBODEN OP BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. 
IN GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DEZE WEBSITE OF ENIGE INHOUD GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE GENOEGDOENING IS DEZE WEBSITE NIET LANGER TE GEBRUIKEN. IN GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE U HEEFT AANGESCHAFT OP OF VIA DEZE WEBSITE GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U ALLEEN EVENTUEEL RECHT VAN VERHAAL HEEFT OP DE PRODUCENT VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF LEVERANCIER VAN DERGELIJKE DIENSTEN, OVEREENKOMSTIG DE GARANTIEVOORWAARDEN VAN DE BETREFFENDE PRODUCENT OF LEVERANCIER, OF RECHT HEEFT OP RETOURNERING EN TERUGBETALING MET BETREKKING TOT DERGELIJKE PRODUCTEN EN DIENSTEN CONFORM DE RICHTLIJNEN VOOR RETOURNERING EN TERUGBETALING ZOALS OP DEZE WEBSITE VERMELD. 

 

 1.    Herziening van deze voorwaarden 

 

Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde herzien door ze op deze website te actualiseren. Wij adviseren u deze pagina regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen in de voorwaarden, aangezien deze verbindend zijn voor u. Wettelijke kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's van deze website kunnen derogeren aan zekere bepalingen in deze voorwaarden. 

 

 1.    Rechtskeuze en bevoegdheid 

 

Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele andere overeenkomsten tussen u en ons, mocht er sprake zijn van onderlinge tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid. Op deze voorwaarden en de interpretatie ervan is het Belgische recht van toepassing, zonder geldigverklaring van de conflictregels daarvan. Een gedrukt exemplaar van deze voorwaarden zal bewijskracht hebben in juridische en administratieve procedures gebaseerd op of gerelateerd aan deze voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde condities als andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en onderhouden.

 

 1.    Beëindiging 

 

U of wij kunnen uw account of gebruik van deze website te allen tijde beëindigen, zonder opgave van reden. U bent persoonlijk aansprakelijk voor eventuele bestellingen die u heeft geplaatst of kosten die u heeft gemaakt voorafgaand aan de beëindiging. We behouden het recht voor enig onderdeel van deze website op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder opgave van reden. 

 

 1.    Aanvullende ondersteuning 

 

Indien u de bovenstaande voorwaarden niet begrijpt of indien u een vraag of opmerking heeft, kunt u contact opnemen met Nexim BV. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar Nexim BV. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.